Rolne

Ubezpieczenie rolne

 

Dla rolników szeroki wachlarz ubezpieczeń. Wybierz ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

  • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
  • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
  • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
  • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
  • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.